Dünya

Sevgili Kardeşim,

23 Ağustos tarihli mektubunuzu aldım. Sıhhatte olduğunuzdan dolayı Allah’a hamd ettim. Allah afiyetde daim etsin. Âmin.

Üstadımız Hazretlerinin ifade ettiği gibi şu dünyanın üç yüzü vardır:

BİRİ: Esma-i ilâhiyyenin tecelligâhı,
İKİNCİSİ: Âhiretin mezraası,
ÜÇÜNCÜSÜ: Nefsin hevesatına bakan yüzüdür.

Birinci ve ikinci yüzleri makbuldür; onlar sevilir. Üçüncü yüzü sevilmez.

Biz bu âleme rahat içinde yaşamak için getirilmedik. İmtihan ve ibtilalara ma’ruz kalarak, onlara karşı sabredip, Rıza-yı ilâhiyi gaye yapıp, ubudiyet dairesinde şekvasız ve bizden daha kötü durumda olanlara bakarak hamd ve şükürle Erhamürrahimin olan Rabbimizin nihayetsiz rahmetine güvenip İNNALLAHE MEASSABİRİN fermanına fiilen inandığımızı göstererek, farize-i ömrü geçirmekle mükellefiz.

Şekva, musibeti artırır. Çünkü şekvanın mânâsı şükrü bırakmaktır. Kader-i ilâhiyi ittihamdır. Bu hâl daima aksi maksatla karşılaşmamıza sebep olur.

Bazı tasavvuf kitaplarını okuğunuzu yazıyorsunuz. Elinizdeki Nurlu eserlerde her matlubunuz vardır. Onlar birer tiryaktır, başka şeylerle meşgul olmayınız. Hem İhlâs Risalesini çok dikkatli ve devamlı okuyunuz. Bu sayede Hz. ALİ (R.A) ve Hz. GAVS (R.A.) gibi kahramanların iltifatına mazhar olursunuz.

Evet, o küçük ve en az on beş günde bir okunması tavsiye olunan İhlâs Risalesinde öyle esrar var ki, her okuyuşta kalbe yeni mânâlar geliyor.

Siz de bilirsiniz ki, şu zamanda daire-i nuriyede bulunmak öyle bir ni’mettir ki, onun haricinde nûr aramak, güneşi bırakıp, başka güneş aramaya kalkmak demektir. Böyle yapan başka güneş bulamaz. Bulsa bulsa belki mum bulur. Bu hayat yolculuğu mum ışığı ile tenvir edilmez.

HÜLASA: Kardeşim, bir kaç kelime ile sözlerimi icmâl edeyim.

1. Nur dairesi bize kâfidir. Başka nûr aramaya ihtiyaç yoktur.

2. Vazifemiz hizmettir, fütur değildir. Yani: Yılmak, usanmak değildir.

3. Hakkımızda Allah’ımız çok büyük ikrâmlar ve in’amlarda bulunmuştur. Bunların devamı ve artması şükre bağlıdır. Şükre devam etmeli ve şekvaya girmemelidir.

4. Tasavvuf kitapları bizi meşgul eder. Himmeti, Kur’an'dan gelen Nurlardan tefeyyüz etmeye sarf etmeliyiz. Yoksa zarar ederiz.


Ey azıp sapanlara hidayet eden Rabbimiz, bizleri hidayette, sıratı müstakimde sabit kıl.

Ey yardım isteyenlerin yardımcısı olan Rabbimiz, bizlere yardım eyle.

Ey ümitleri kesilenlerin ümidi olan Rabbimiz, ümitlerimizi kesme.

Ey âsilere rahmeyleyen Rabbimiz, bizlere merhamet buyur.

Ya İlâhi; Bizleri ve bütün ehli imanı belâlardan, borçlardan, musibetlerden, hastalıklardan, şerlerden ve şerlilerin şerlerinden muhafaza buyur. Beldemizi ve sair biladi müslimini her türlü afât-ı arziye ve semaviyeden koru, din ve mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek kötü emellerine muvaffak eyleme, bizleri ashab-ı yeminden eyle, kitaplarımızı sağımızdan verdir, bütün yolculara selametler, fariza-î Haccı yapmak isteyenlere kolaylıklar, tekrar hac yapmak isteyenlere hayırlı ziyaretler nasip eyle.

Ya Erhamerrahimin; Sonsuz Rahmetin, İsm-i âzamın, Kur’ân’ı Hâkimin, Habib-i Ekremin, makbul kulların, Leyle-î Kadrin ve diğer mübarek gecelerin hürmetine, dualarımızı kabul buyur. Âmin.

Ey günahkârların günahlarını mağfiret buyuran Rabbimiz, günahlarımıza mağfiret buyur, her türlü kötülüklerimizi ört. Sadık dindarlardan olduğumuz hâlde, hayatımıza ve ol mübarek kelime-i şehadet ile nefeslerimize son vermek nasip eyle. Kalblerimizi Seninle ve Senin razı olacağın muhabbetle doldur ve nurlandır. Sadrımızı aç, ayıplarımızı ört, işlerimizi kolaylaştır, yüzlerin ak ve kara olarak görüneceği günde yüzlerimizi ak eyle, kalblerimizi pâk eyle, kabirlerimizi nurlandır, Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, günahlarımızı mağfiret buyur, kalblerimize Senin sevginden başka sevgilerin girmesine imkân verme, muratlarımızı ve maksudlarımızı ihsan buyur.

Ey gizli lütufların sahibi Rabbimiz, bizleri korktuklarımızdan emin ve umduklarımıza nâil eyle.

Ya İlâhi!.. Bizleri, analarımızı, babalarımızı ve onların ana ve babalarını, üstadlarımızı, sevdiklerimizi, akraba ve taallukatımızı, komşularımızı, bütün din kardeşlerimizi, bize iyilik edenleri, hayır dua edenleri ve bizden hayır dua isteyenleri ve bizde hakları olanları ve bütün Ümmeti Muhammedi mağfiret buyur. Âmin!..

Mehmed Kırkıncı
Yazdır   Kapat