Ön Söz

Bugüne kadar Hz Peygamber hakkında bir çok kıymetli  eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerin çoğunda Resûl-i Ekrem’in (s.a.v) manevi şahsiyetinden ziyade, siyeri ve beşeri halleri bütün teferruatıyla ve en güzel bir şekilde anlatılmaktadır. Ancak, O’nun sadece bu yönlerini bilmek, hakiki mahiyetini anlamak için yeterli değildir.

Bediüzzaman Hazretleri de bu hakikatı şöyle izah etmektedir:

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ahval ve evsâfı, siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahvâl-i galibi, beşeriyetine bakar. Halbuki, o zât-ı mübarekin şahs-ı mânevîsi ve mahiyet-i kudsiyesi o derece yüksek ve nuranîdir ki, siyer ve tarihte beyan olunan evsaf, o bâlâ kamete uygun gelmiyor, o yüksek kıymete muvafık düşmüyor.”1

“…Bütün ukul toplansa, bir akıl olsalar, o makamın hakikatını tamamiyle ihata edemezlerler.” 2

Nebiyy-i Ekrem ve Cenâb-ı Seyyid’ül Beşer’in mahiyetinin ve kemalatının büyüklüğüne şu misal dürbünü ile bakabiliriz: İçi süt ile dolu büyük bir kab ısıtıldığında kısa bir zaman sonra o süt kaynar ve etrafa taşar. Hz. Peygamber’in kemalatını o kabın içindeki süt olarak düşünürsek, o kabdan taşan sütler de bütün peygamberlerin, velilerin ve diğer müminlerin kemalatıdır. Zira, Kâinatın Fahr-i Ebedisi, yaratılmışların en ekmeli, Cenab-ı Hakk’ın en ehemmiyetli masnuu, en sevgili abdi, kâinatın çekirdeği, nuru, esası ve en mükemmel meyvesidir.

Bütün güzel ahlâkın, faziletin, züht ve takvanın, şefkat ve merhametin, alicenaplığın, affın, azim ve sebatın, fedakârlık ve gayretin mümessili olan O Yüce Peygamberin manevi şahsiyetini en güzel bir şekilde anlamak, sünnetini rehber edip hayata tatbik etmek bütün beşeriyete lazımdır. Bu sadece İslamî bir ihtiyaç değil, ahlakî, ilmi, medenî ve insanî bir ihtiyaçtır. Çünkü, O’na ait olan her şey, her söz ve her fiil güzeldir ve hikmetlidir.

Allah Resûlünün sadece beşerî hallerini anlatan siyer kitaplarını okuyup, O’nu kisralar, kayserler gibi bir melik veya bir hükümdar sanmak büyük bir hatadır. O’na Cenab-ı Hakk’ın resulü ve en sevgili kulu olarak bakılmalıdır. Böyle bakıldığında O, asumandan yere inen nurani bir melek gibi görünür.

Allah Resûlü vahyin kaynağı ve bütün insanlığın hidayet meşalesidir. Bu bakımdan O’nun (s.a.v) hayatına anlatan eserler bir tarih kitabı gibi değil, tefekkür ederek okunmalıdır.

Resûl-i Zîşan Efendimizin ortaya koyduğu düsturlar, dünyevî ve uhrevî ihtiyaçların temeli ve hülasasıdır. O’nun yolundan başka bir yol ve O’ndan başka bir rehber yoktur. O (s.a.v) kendi asrının ve gelecek bütün asırların ihtiyaçlarını temin eden en büyük bir hakim, en büyük bir mürşid, en büyük bir mehdi ve en büyük bir müceddiddir. O’nun makamı beşeriyetin en yüksek zirvesidir.

Kainatın Fahr-i Ebedisi, bütün beşeriyet için maden-i nur ve hidayet, menba-ı marifet ve feyzdir. İnsanların faziletli olmaları, dünyevî ve uhrevî saadete kavuşmaları ancak, O’nun yolundan gitmeleriyle mümkün olur. Zira bütün bu ulvî hakikatlere en büyük ve en geniş ayine O’dur. Bu bakımdan böyle eşsiz bir şahsiyetin her sözü, her hali ve her hareketi iyi anlaşılmalı, ferdî ve içtimaî hayata tatbik edilmelidir. Kurb-u İlahiyeye mazhar olmak O’na uymakla mümkündür.

Biz, bu eserimizde Kâinatın Fahr-i Ebedisi olan Hz Peygamber’in (s.a.v), beşerî hâllerinden ziyade, O’nun manevî ve kutsî şahsiyetini nazara vermeğe, O’nu bu yönüyle, bir nebze de olsa, tanıtmaya gayret edeceğiz.

Ayrıca peygamberlerin lüzumu ve gönderilmelerindeki hikmetler, kendisine peygamber ulaşmayan ya da onlardan menfi bir şekilde haberdar olanların durumu hakkında bilgi verilecektir. Hem yine Hz. Peygamber’in (s.a.v) eşsiz ahlakı, çok evlenmesinin hikmetleri ve O’nun sünnetine tabi olmanın ehemmiyeti geniş olarak izah edilecektir.

Gayret bizden, inayet Allah'tandır.

Mehmed KIRKINCI

Dipnotlar:

1 Mektubat.

2 Mektubat.

Yazar: Mehmed Kırkıncı
Eklenme Tarihi: 06/7/2010
Okunma Sayısı : 7966

Sonraki Yazı »

Yorum Ekle

Yazı hakkında yorumlarınızı, katkılarınızı ve önerilerini bize bu alandan gönderebilirsiniz.

İsminiz
E-Posta
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
dort yedi bir iki sekiz bir

seks shop | seks shop | seks shop | seks shop | seks shop | seks shop | seks shop | vibratör | vibratör | vibratör | vibratör | vibratör | vibratör | erotik shop | istanbul escort